Konkurs fotograficzny

Obchody 600-lecia miasta Ostroróg – Konkurs fotograficzny – Regulamin

Skład kapituły konkursu fotograficznego „Ostroróg od świtu do zmierzchu”:

1. Tomasz Koryl – przewodniczący kapituły

2. Katarzyna Perz

3. Małgorzata Białasik

4. Krystyna Kurowska

5. Teresa Pazderska

6. Feliks Burdajewicz

Regulamin konkursu fotograficznego „Ostroróg od świtu do zmierzchu” organizowanego z okazji Obchodów 600-lecia Ostroroga pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sytuacjach nierozstrzygniętych regulaminem głos rozstrzygający mają jurorzy.
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.
4. Jurorzy będą oceniać wszystkie prace nie dzieląc ich na grupy tematyczne i wiekowe.
5. Format prac minimalnie 20X30 centymetrów.
6. Dopuszczalne są wszelkie kolory fotografii.
7. Zdjęcia muszą być wykonane tylko na terenie gminy Ostroróg.
8. Termin dostarczenia zdjęć wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) oraz formularzem zgłoszenia (do pobrania na stronie ) mija 11 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 6 zdjęć. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub cykl fotografii. Na zdjęciu z tyłu w prawym dolnym rogu przykleić należy swoje godło (znak rozpoznawczy).Do zdjęcia należy dołączyć kopertę z takim samym godłem. Koperta powinna zawierać imię, nazwisko i adres autora, telefon.
9. Prace wraz z drukiem zgłoszenia składamy osobiście lub listownie w kopercie zabezpieczającej fotografie przed uszkodzeniem w Gminnym Centrum Informacji lub Bibliotece Publicznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny.” Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w przesyłce pocztowej oraz podczas ekspozycji.
10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jurorów konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zamykającej obchody 600-lecia miasta dnia 2 czerwca 2012 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w tym dniu.
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają bony do zrealizowania w profesjonalnym sklepie fotograficznym. Nagroda z pierwsze miejsce wyniesie 300 zł. za drugie 200 zł. za trzecie 100 zł. Zostaną także przyznane wyróżnienia.
12. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym posiada prawa do tego zdjęcia.
13. Prace nagrodzone i prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
14. Uczestnik konkursu przyjmuje warunki i regulamin konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
15. Fotografie nadesłane na konkurs i prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
17. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem UMiG Ostroróg pod numerem telefonu 61 29 31 710

 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową do pobrania poniżej lub do odbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg

Karta zgłoszeniowa – pobierz